– Projekt BEST: Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment

– Projekt BEST: Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment

eusbr logo intereg baltic sea

 

 

 

 

Projekt BEST #R054 (Lepsza wydajność oczyszczania ścieków) dedykowany jest rozwiązywaniu  problemów eutrofizacji i zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi dla Morza Bałtyckiego poprzez organizowane przedsięwzięcia i inwestycje pilotażowe, szkolenia i transfer najlepszych praktyk.
Celem projektu jest lepsza kontrola zrzutów ścieków przemysłowych poprzez wspólne rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy władzami miejskimi, zakładami wodociągowymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi , jak również ograniczanie ładunku substancji odżywczych i substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego.

Ponadto projekt promuje wymianę dobrych praktyk. Stale podkreslane jest znaczenie współpracy ponadnarodowej i wspieranie oczyszczalni ścieków (WWTP) w regionie Morza Bałtyckiego w celu dalszej poprawy ich wydajności i osiągnięcia standardów HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission) w oczyszczonych ściekach (0,5 mg P / l) .

Działania pilotażowe i inwestycje realizowane w ramach projektu będą miały zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków w celu rozwiązywania podobnych problemów,  co przyniesie korzyści całemu regionowi Morza Bałtyckiego.

Projekt BEST otrzymał dofinansowanie z programu  Interreg Baltic Sea Region w maju 2017 r.

Projekt BEST został również nominowany  jako  przewodni strategii UE dla regionu PA Nutri w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje 16 organizacji partnerskich oraz 30 partnerów stowarzyszonych (Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja Szwecja) reprezentujących oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wod-kan, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne, instytucje badawcze, organizacje eksperckie oraz organizacje pozarządowe. Partnerem wiodącym jest Miasto Helsinki.

Całkowity budżet projektu wynosi 3,592,237.82 Euro

(ERDF 3,284,027.21 Euro)

Czas trwania projektu X. 2017 – X. 2020 r.

Rollup – click here

Banner – click here

Newsletter – click here

Toolbox

http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/home-page/

Bank of Actions

http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/bank-of-actions/

Spotkanie KICK OFF w Helisinkach: 06-08.02.2018 r.

W dniach 06-08.02.2018r. Gdańska Fundacja Wody, jako jeden z czołowych partnerów projektu BEST, wzięła udział w spotkaniu KICK OFF w Helsinkach, które ma na celu rozpoczęcie 3-letniej współpracy pomiędzy partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Celem projektu BEST jest przyczynienie się do poprawy jakości wód i ogólnego stanu środowiskowego Morza Bałtyckiego –
poprzez kontrolowanie i poprawienie wydajności przemysłowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do Bałtyku.

Rolą GFW w projekcie BEST będzie organizacja międzynarodowych warsztatów tematycznych, związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych. Pierwszy, z 6 organizowanych warsztatów, odbędzie się w Gdańsku w pierwszej połowie czerwca. Tematyka przedsięwzięcia będzie dotyczyła odzysku fosforu ze ścieków oraz efektywności energetycznej osadów ściekowych.

 

IMG20180207133218

 

Spotkanie II w Gdańsku: 11-13.06.2018 r.

W dniu 11-13.06.2018 r. Gdańska Fundacja wody, jako jeden z najlepszych partnerów projektu, zorganizowała drugie spotkanie projektowe w Gdańsku oraz międzynarodowe warsztaty poświęcone odzyskiwaniu fosforu. Celem najlepszego projektu jest poprawa jakości wody i ogólnego stanu środowiska Morza Bałtyckiego poprzez lepsze kontrolowanie i poprawę efektywności przemysłowych oczyszczalni ścieków, jak również poprzez poprawę współpracy i najlepszych praktyk pomiędzy gminami, przemysłami i wodociągami. #projecting #howto #sewage #waterquality

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie III w Toila (Estonia): 20-22.11.2018 r.

Trzecie spotkanie partenrów projektu BEST odbyło się w estońskiej, nadmorskiej  miejscowości Toila i jego temetyka dotyczyła przede wszystkim substancji niebezpiecznych i szkodliwych w ściekach, które, po oczyszczeniu, zrzucane są do Morza Bałtyckiego.

 

WYDARZENIE LOKALNE: SEMINARIUM S-61 ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 

Szanowni Państwo.

W ramach projektu BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment), w dniach 25-26 kwietnia 2019r w Gdańskim Hotelu Raddisson odbędzie się seminarium wraz z warsztatami dotyczącymi gospodarki wodno ściekowej w zakładach przemyslowych. Celem  organizowanego seminarium jest przede wszystkim omówienie problematyki związanej z wpółpracą pomiędzy zrzucającami ścieki (przemysłem) , a ich odbiorcom – oczyszczalnią ścieków.

Seminarium będzie darmowe , a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.