SZKOLENIA


Marzec

Gdańsk                 są miejsca 20.03.2019 - 21.03.2019 Gospodarka ściekowa Procesy inwestycyjne S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania Gdańsk                 są miejsca 21.03.2019 TAG POLSKA – Grupa Aprobaty Technologii Gdańsk                 są miejsca 22.03.2019 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Laboratoria badawcze B-14/1 Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych Gdańsk                 są miejsca 26.03.2019 - 27.03.2019 Baseny kąpielowe B-11/1 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca 04.04.2019 - 05.04.2019 Laboratoria badawcze Projekty GL-36/1 Metody analizy statystycznej stosowane w procesie sterowania jakością badań Gdańsk                 są miejsca 10.04.2019 - 11.04.2019 Baseny kąpielowe B-17/1 Nowoczesne techniki basenowe Gdańsk                 są miejsca 10.04.2019 - 11.04.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Miarodajność wyników jako cel procesu realizacji usługi w laboratorium. Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Gdańsk                 są miejsca 11.04.2019 Baseny kąpielowe B-16/1 Zasady higieniczne prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 25.04.2019 - 26.04.2019 Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P-21/1 Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych Gdańsk                 są miejsca 25.04.2019 - 26.04.2019 Gospodarka ściekowa S-61 Ścieki przemysłowe. Gospodarka wodno-ściekowa w oczyszczalniach przemysłowych- dedytkowane technologie, racjonalna eksploatacja.

Maj

Gdańsk                 są miejsca 10.05.2019 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) Sobieszewo                 brak miejsc 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE

Czerwiec

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami II Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami Gdańsk                 są miejsca 04.06.2019 - 05.06.2019 GL-35/1 Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością laboratorium badawczego Gdańsk                 są miejsca 05.06.2019 - 06.06.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-54 Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej Gdańsk                 są miejsca 05.06.2019 Laboratoria badawcze GL-38/1 Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi Gdańsk                 są miejsca 06.06.2019 Laboratoria badawcze GL-30 Równoważność metod alternatywnych w badaniach laboratoryjnych Gdańsk                 są miejsca 07.06.2019 Laboratoria badawcze GL-34/1 Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym nie wymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06 Gdańsk                 są miejsca 12.06.2019 - 13.06.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GŚ-1 Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych Gdańsk                 są miejsca 13.06.2019 - 14.06.2019 Laboratoria badawcze GL-39/1 Doskonalenie systemu zarządzania w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 25.09.2019 - 26.09.2019 Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania