SZKOLENIA


Styczeń

są miejsca 23.01.2018 Gospodarka ściekowa GŚ-LĘB Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie lęborskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju są miejsca 24.01.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11/U Zadania samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym są miejsca 25.01.2018 - 26.01.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-53 Instalacja i racjonalna eksploatacja przepompowni ścieków są miejsca 25.01.2018 - 25.01.2018 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze B-13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zmiany, wątpliwości, wyjaśnienia są miejsca 30.01.2018 - 30.01.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-80 Taryfy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych uwarunkowaniach prawnych

Luty

są miejsca 06.02.2018 - 11.02.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna SMART CITY International Economic Forum & ECOSYSTEM brak miejsc 15.02.2018 - 16.02.2018 Laboratoria badawcze GL-26 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody

Marzec

są miejsca 01.03.2018 - 01.05.2018 Gospodarka wodna Zarządzanie ryzykiem powodziowym – wizyta studyjna, Niemcy są miejsca 09.03.2018 Gospodarka ściekowa GL-27 Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków są miejsca 16.03.2018 - 16.03.2018 LE 79 Ustawa kominowa rok od wejścia w życie. Zasady wynagradzania kadry menedżerskiej spółek komunalnych w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz projektowanych zmian są miejsca 20.03.2018 - 21.03.2018 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-52 Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Maj

są miejsca 16.05.2018 - 18.05.2018 Baseny kąpielowe XXI SEMINARIUM BASENOWE – pływalnie kryte, ośrodki sportu – kierunki rozwoju, najlepsze przykłady efektywnego zarządzania