szkolenia

GL-27 Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków

WFOSiGW wersja kolor

Szanowni Państwo,

Szkolenie „Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków” adresowane jest przede wszystkim do urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w gminach oraz do eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków.

Szkolenie ma na celu pobudzać do innowacyjnego i racjonalnego działania w zakresie przesyłu i oczyszczania ścieków.

Zaproszeni eksperci mają za zadanie zapoznać uczestników z nowymi wymaganiami formalno-prawnymi oraz z dostępnymi, a zarazem racjonalnymi technologiami oczyszczania. Ponadto zwrócą uwagę na problemy eksploatacyjne oraz możliwości ich rozwiązania lub ograniczania.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie, w sposób jak najbardziej przyjazny, zrozumiały i praktyczny, zasad eksploatacji oczyszczalni ścieków, ukierunkowanej na optymalizację procesów technologicznych – dających gwarancję uzyskania wymaganej jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska naturalnego.

„Każda oczyszczalnia biologiczna wymaga prawidłowego nadzoru technologicznego”

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Skutki wprowadzania nowych przepisów prawa wodnego dla oczyszczalni ścieków. Czego się należy obawiać? Zmieniać czy nie posiadane pozwolenie wodnoprawne?
2. Kontrola i optymalizacja procesu technologicznego w małych oczyszczalniach ścieków.
3. Eksploatacja urządzeń do kontroli pomiarów on-line. Na co zwracać uwagę w momencie wyboru i zakupu urządzeń do wyboru kontroli procesu (zalety, wady, koszty).
4. Jak zwiększyć efektywność ekologiczną i ekonomiczną funkcjonowania oczyszczalni ścieków – praktyczne doświadczenia.

W ramach szkolenia odbędą się również zajęcia warsztatowe, które obejmą:
1. Obserwacje mikroskopowe – rozpoznawanie poprawie pracującego osadu czynnego.
2. Dobór dawki koagulantów (PIX, PAX) oraz ustalenie najlepszej lokalizacji ich dawkowania, w celu uzyskania najlepszych efektów.

Szkolenie poprowadzą wykwalifikowani specjaliści:

  • Specjalista ds. technologii oczyszczalni ścieków (Technolog dużej oczyszczalni ścieków)
  • Pracownik Katedry Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  • Specjalista ds. aparatury pomiarowej
  • Specjalista ds. spraw analiz chemicznych

* W czasie szkolenia będzie możliwość omówienia problemów związanych z eksploatacją i kontrolą pracy oczyszczalni ścieków zasygnalizowanych przez Uczestników.

Ramy czasowe szkolenia: 9:00-15:00

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno-ściekowej” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (WFOŚ/D/355/10/2017).

ZAPRASZAMY!