Home » PROJEKTY » Projekt GFW – jednostką

Projekt GFW – jednostką

Uprzejmie informujemy, że Gdańska Fundacja Wody otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu pt.” GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” w kwocie 219.550,00 zł (WFOŚ/D/355/10/2017). Termin realizacji luty 2017 – czerwiec 2022.

Projekt jest skierowany do kadr województwa pomorskiego związanych z gospodarką wodno – ściekową, zagospodarowaniem osadów ściekowych, dostarczeniem wody do spożycia jak również zajmującymi się planowaniem przestrzennym i budownictwem:

 • pracownicy oczyszczalni ścieków,
 • pracownicy administracji,
 • pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz wzrost wiedzy kadr województwa pomorskiego w zakresie bieżących regulacji prawnych, dobrych praktyk, możliwości technologicznych oraz źródeł finansowania tych rozwiązań.

Spodziewane rezultaty po wdrożeniu projektu:

  • wzrost wiedzy i umiejętności kadr województwa pomorskiego związanych z ochroną środowiska,
  • wzrost ilości osób biorących udział w dokształcaniu zawodowym poprzez obniżenie kosztów uczestnictwa,
  • popularyzacja poruszanych zagadnień poprzez rozpowszechnianie informacji poza grupę odbiorców bezpośrednich,
  • poprawa jakości pracy i podejmowanych decyzji,
  • lepsze zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej,
  • poprawa efektywności stosowanych rozwiązań,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego,
  • wzrost aktywności i zacieśnienie współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami, ułatwienie wymiany doświadczeń i dostępu do informacji,
  • popularyzacja osiągnięć i dobrych praktyk w ochronie środowiska, wzrost zainteresowań nowymi rozwiązaniami.

Forma realizacji projektu:

 • szkolenia,
 • seminaria,
 • webinaria,
 • wykłady.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu.
Zachęcamy do zgłaszania tematów i problemów, które niniejszym projektem warto objąć.

 

Kontakt: Alicja Loch-Dzido
Alicja.LD@gfw.pl, kom. 609 649 049.